วีดีทัศน์

วีดีทัศน์การสนทนาเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (คุยเดี่ยว) ตอนที่ 1

วีดีทัศน์การสนทนาเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (คุยเดี่ยว) ตอนที่ 2

วีดีทัศน์การสนทนาเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (คุยเดี่ยว) ตอนที่ 3

วีดีทัศน์การสนทนาเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (คุยกลุ่ม) ตอนที่ 1

วีดีทัศน์การสนทนาเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (คุยกลุ่ม) ตอนที่ 2

วีดีทัศน์การสนทนาเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (คุยกลุ่ม) ตอนที่ 3

นโยบายและความสำคัญของการพัฒนาความรู้

การบรรยายเรื่อง นโยบายและความสำคัญของการพัฒนาความรู้ เพื่อขับเคลื่อนงานตามพันธกิจหลักของกรมสุขภาพจิต
โดย พญ.พรรณพิมล วิปุลากร
รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
และผู้บริหารด้านการจัดการความรู้กรมสุขภาพจิต

จากการเปลี่ยนแปลงระบบสุขภาพหลักของประเทศ เพื่อให้การจัดบริการสุขภาพสามารถเข้าถึง ประชาชนได้มากที่สุด จึงเกิดการปรับกระบวนการทำงานต่างๆ เช่น มีเขตสุขภาพ มีการจัดกลุ่มระบบบริการเป็นสาขาที่จำเป็นต่างๆ อย่างครบถ้วน ทั้งด้านส่งเสริม ป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟู จำนวนทั้งสิ้น ๑๒ สาขาสำคัญ โดยงานสุขภาพจิตและจิตเวชเป็นหนึ่งในสิบสองสาขาสำคัญนั้น

===: อ่านต่อ...

สินทรัพย์ KM

หน่วยงานส่วนกลาง โรงพยาบาล/สถาบัน ศูนย์สุขภาพจิต

  เอกสารการประชุมงานตลาดนัดการเรียนรู้สู่สุขภาพจิตดี ปี 2555 ห้องย่อยที่ 4 การพัฒนาระบบส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต... (2765)  
  เอกสารการประชุมงานตลาดนัดการเรียนรู้สู่สุขภาพจิตดี ปี 2555 ห้องย่อยที่ 5 การพัฒนาระบบดูแลปัญหาสุขภาพจิตจากการติดสุราและสารเสพติด 3... (2652)  
  เอกสารการประชุมงานตลาดนัดการเรียนรู้สู่สุขภาพจิตดี ปี 2555 ห้องย่อยที่ 5 การพัฒนาระบบดูแลปัญหาสุขภาพจิตจากการติดสุราและสารเสพติด... (2473)  
  เอกสารการประชุมงานตลาดนัดการเรียนรู้สู่สุขภาพจิตดี ปี 2555 ห้องย่อยที่ 5 การพัฒนาระบบดูแลปัญหาสุขภาพจิตจากการติดสุราและสารเสพติด 1... (2589)  
  เอกสารการประชุมงานตลาดนัดการเรียนรู้สู่สุขภาพจิตดี ปี 2555 ห้องย่อยที่ 3 การพัฒนาระบบงาน MCATT 2... (2658)  

มุมแบ่งปันความรู้

    สรุปบทเรียน Psychosocial care... (1603)   
    สรุปบทเรียน เพศศึกษารอบด้าน... (1416)   

Loading the player...

นโยบายและทิศทางการเสริมสร้างกรมสุขภาพจิต
สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
โดยอธิบดีกรมสุขภาพจิต

[ คลิกที่นี่เพื่อ Download วีดีโอ ]

© 2008 Knowledge Management. All Rights Reserved.
กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข
สำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ติดต่อ ประสานงาน เกี่ยวกับเว็บไซต์ dmhkm@dmh.go.th 129,221 Visitor Since June 6, 2011
สถิติการประเมินเว็บไซต์ DMH's KM (หน่วยนับ : ครั้ง)